ADRIA CARAVAN CLUB NORDS STADGAR

Dataskyddslagen GDPR

DATASKYDDSLAGEN

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, Adria Club Nord, behandla dina personuppgifter. Detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Denna integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Se vår integritetspolicy längre ner i dokumentet.

ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Allmänna dataskyddsförordningen(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs 27 april 2016 och börjar gälla fullt ut från den 25 maj 2018. Den ersätter då Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995 Till skillnad från ett EU-direktiv kräver en EU-förordning inte att nationella lagar skapas, utan den gäller direkt i alla medlemsstater och ersätter då tidigare nationella bestämmelser. Varje enskild medlemsstat har dock rätten att komplettera förordningen med nationella regler i viss omfattning, till exempel gällande hur ett myndighetsbeslut kan överklagas.

I Sverige ersätter dataskyddsförordningen den äldre Personuppgiftlagen (PUL) som reglerade behandling men inte arkivering av personuppgifter

Nedanstående anvisning och instruktion har styrelsen sammanfattat för vår verksamhet och hur ni medlemmar berörs. Dataskyddsförordningen (GDPR) är ett verktyg som Datainspektionen tagit fram för att skydda er medlemmar personuppgifter och integritet. När ni anmälde er som medlem till Adria Club Nord uppgav ni vissa uppgifter för ert medlemskap som styrelsen nyttjar för att kunna administrera er via vår hemsida, nyhetsbrev, medlemsinformation, ringa via mobil samt notera er vid träffar.

Följande finns i vårt medlemsregister:

Adria Club Nord medlemsnummer

För- och efternamn på anmäld medlem/medlemmar

Epost adress

Telefon och/eller mobiltelefon nummer

Bostadsadress inkl. postnummer och ort.

Fotografier vid våra träffar

Grundläggande principer

 När vi behandlar våra medlemmars personuppgifter är det några grundprinciper att tänka på och dessa är som följer:

- Ändamålsbegränsning: Vi samlar bara in uppgifter för specifika ändamål och behandlar inte uppgifterna för andra ändamål senare.

- Uppgiftsminimering: Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.

- Korrekthet: Vi ser till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.

- Lagringsminimering: Vi sparar inte uppgifterna längre tid än nödvändigt.

 Informera medlemmarna

 När vi samlar in uppgifter om en medlem måste vi informera medlemmen om bland annat följande: - Vem är personuppgiftsansvarig och hur man kontaktar medlemmen den personuppgifts- ansvarige. (Oftast föreningens styrelse)

Vilka personuppgifter behandlar vi. (T ex namn och adress)

Varför behandlar vi dessa personuppgifter? För vilket ändamål och med vilken rättslig grund

Vilka mottagare kommer att ta del av uppgifterna. ( T ex en samarbetspartner)

Kommer vi att överföra personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

 Vi måste även informera våra medlemmar om deras rättigheter. De har bland annat rätt att:

Få tillgång till sina personuppgifter.

Få felaktiga personuppgifter rättade.

Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna.

Lämna in klagomål till Datainspektionen.

Skydda och Rapportera

 Vi är ansvariga för att skydda personuppgifter som vi behandlar genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

 Datainformationskälla

Varje medlem i Adria Club Nord har full rättighet att kontakta styrelsen för att se hur och på vilket sätt vi hanterar era personuppgifter.

Avtal och Samtycke. En förening behandlar vanligtvis uppgifter om medlemmar för att kunna uppfylla avtalet om medlemskap med medlemmarna. Det är viktigt att se till att då bara behandla personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla avtalet, till exempel för att administrera medlemskapet.

Föreningens stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna. Den vanliga medlemshanteringen baseras alltså på avtal (medlemsansökan med personuppgifter). I stadgarna skall då framgå hur medlemmens personliga information hanteras.

 Dataskyddsförordningen ställer särskilda krav på samtycket, bland annat att:

Samtycket är frivilligt och specifikt

Den registrerade har fått information om personuppgiftsbehandlingen innan samtycke lämnats

Den registrerade lämnar samtycket genom ett uttalande eller en tydlig bekräftande handling. Vi som behandlar personuppgifter med stöd av ett samtycke måste kunna visa att medlemmen har lämnat ett giltigt samtycke. Medlemmen har dessutom rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

Vad avser det fotografiska samtycket så måste de medlemmar som kommer på träffar meddela på träffplatsen att de foton som tas och där ni är med, skall kastas. Detta innebär i sin tur att ni meddelar oss efter träffen om att ni vill ta del av de bilder vi avser publicera för godkännande innan vi lägger ut bilderna på vår hemsida.

Integritetspolicy

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, behandla dina personuppgifter. Detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Denna integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla dig våra ”Nyhetsbrev” och ”Medlemsinfo”, samt kontaktytor, epost adresser, telefon nummer och övriga adresser behandlar vi dina personuppgifter. Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte. Nedan följer exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Medlemmar

Denna del av policyn gäller för dig som är medlem i Adria Club Nord. I egenskap av medlem använder du våra tjänster.

Tillhandahållande av produkter, tjänster och medlemskap.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter samt andra relevanta personuppgifter du lämnar vid medlemsanmälan, eller när du är eller vill bli medlem hos oss. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet med dig.De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är medlem hos oss. .

Kommunikation.

När du kontaktar oss kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt ärende. Behandlingen sker i syfte att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet, svara på frågor, ge annan service och säkra kvalitén av våra medlemstjänster. De rättsliga grunderna för behandlingen är att fullgöra avtalet och våra berättigade intressen av att kunna tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar, samt förbättra och utveckla våra medlemstjänster.

Frågor och svar

- Hur länge sparar ni mina personuppgifter? Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter så länge som du är medlem hos oss.

- Hur behandlar vi dina personuppgifter? Vi behandlar dem med sekretess och lämnar inte ut dem till någon, utan dess tillåtelse.

- Vem delar ni mina personuppgifter med? Vi delar inte medlemsuppgifterna med någon annan organisation eller liknande.

- Rätt till tillgång. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.

- Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv.

- Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

- Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter. .

- Rätt att återkalla samtycke Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

- Rätt att lämna klagomål Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast.

- Hur använder jag mina rättigheter? Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Stadgar

STADGAR

§ 1 Klubbens syfte

Adria Caravan Club Nord är en sammanslutning av ägare till Adria husvagnar och husbilar, samt SunLiving husbilar.

Klubben ska tillvarata medlemmarnas intressen genom att förmedla erfarenheter och synpunkter på produkten/produkterna och föra den informationen vidare till tillverkaren i syfte att förändra och förbättra den produkt som vi valt att stödja genom att vara aktiva konsumenter.

Föreningens syfte ar att genom aktiviteter och engagemang skapa gemenskap och sammanhållning mellan alla som har valt att vara medlemmar i vår klubb eller avser att bli ägare av en Adria husvagn eller husbil eller en SunLiving husbil.

Alla medlemmar är välkomna på träffarna, även de som inte är Adriaägare eller SunLivingägare. Dessa får dock ej tillträde till årsmöte samt eventuella subventioner.

§ 2 Organisation

Klubbens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

 

§ 3 Medlemskap och avgifter

Medlemskap och inträde i klubben vinner ägare av Adria husvagnar eller husbilar samt ägare av SunLiving husbilar, som vill verka i enlighet med dessa stadgar.

 

§ 4 Medlemsavgiften erläggs i början av kalenderåret och avgörs från år till år av styrelsen och        årsmötet.

 

§ 5  Medlem som ej inom angiven tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur klubben.

§ 6 Medlems förpliktelser

Det åligger varje medlem att verka för klubbens sammanhållning och utveckling, att följa de föreskrifter som anges i dessa stadgar och med stöd av dem fatta beslut samt att iakttaga lojalitet mot styrelsen och andra som utsetts att företräda klubben.

 

§ 7 Styrelsen

Klubbens styrelse ska bestå av fem personer: ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter. Val till styrelsen sker på klubbens årsmöte.

§ 8 Val

Samtliga medlemmar i styrelsen väljs på två år. Ordförande samt sekreterare väljs vid ett tillfälle och övriga ledamöter väljs vid nästa tillfälle. Valberedningen utses av årsmötet och antalet ska vara två personer.

 

§ 9 Rösträtt

Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift till klubben. Styrelsen ansvarar för att röstlängd upprättas.

§ 10 Firmatecknare

Till firmatecknare för Adria Caravan Club Nord bör styrelsen besluta att kassören ansvarar för den uppgiften.

 

§ 11 Revisorer

För att granska klubbens räkenskaper utser årsmötet en revisor på en mandattid på två år. Avgår revisorn under mandatperioden ansvarar valberedningen för att utse ersättare fram till närmaste årsmöte. Klubbens räkenskaper avslutas vid kalenderårets utgång.

Av årsmötet utsedd revisor ska senast en månad efter kalenderårets utgång ha tagit del av klubbens räkenskaper och bokslut samt protokoll och därefter upprätta revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före angivet datum för årsmötet.

 

§ 12 Sammanträden och årsmöte

Klubben håller minst ett medlemsmöte varje år. Klubben håller minst tre styrelsemöten varje år.

Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

 

§ 13 Motioner

Motioner och förslag ska vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast tre veckor före angivet datum för årsmötet.

§ 14 Stadgeändringar

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske på årsmötet som förslag från styrelsen eller som motion från medlem.

 

§ 15 Klubbens upplösning

Klubbens upplösning kan endast ske om förslag därom i allmän omröstning biträdes av minst fem sjättedelar av klubbens samtliga medlemmar. Vid en beslutad upplösning tillfaller klubbens medel Adria Sverige AB.

Senaste kommentarer

11.08 | 08:19

Är det någon i gruppen som vet eller känner till någon som vet hur man k...

25.09 | 13:48

Inga bilder från Luleå träffen

19.07 | 17:35

Det är som "nyckelhål" i ramen runt myggnätet. Skruvarna sitter i v...

24.06 | 05:22

Hej, är det någon som vet hur man byter myggnätsdörren i en Adria Coral 660...